امتحان فارسي دهم تجربي

ساخت وبلاگ
چکیده : نام و نام خانوادگي:                              به نام خدا          آزمون فارسي 1             دهم ا... با عنوان : امتحان فارسي دهم تجربي بخوانید :
نام و نام خانوادگي:                              به نام خدا          آزمون فارسي 1             دهم

الف)معني نظم و نثر3/75

1)به نام كردگار هفت افلاك/كه پيدا كرد آدم از كفي خاك 1نمره

2)راست به مانند يكي زلزله/داده تنش بر تن ساحل، يله 1 نمره

3)خود را به نيكي و نيكوكاري به مردم نماي و چون نمودي به خلاف نموده مباش 1 نمره

4)نگذاشت كه ما به گرمابه در رويم...ما به گوشه اي باز شديم و مكاري از ما سي دينار مي خواست . 0/75نمره

 ب)قلمرو زباني معناي واژگان را بنويسيد و براي گروه ب معادل معنايي قرار دهيد. 1 نمره

1)از جاي بشوند             2)زهره در             3)ستيزه كار          4)اسب سرخ

2)نقش كلمات خط كشيده را بيان نماييد. 0/75 نمره

1)خسرو آوازي بسيار خوش داشت 2)در حال سي دينار فرستاد 3)از فضل خدا نواميد نبايد شد

3)با توجه به پرسش الف(معني نظم و نثر)يك واژه وندي و يك واژه ي مركب بيابيد. 0/5 نمره

ج)قلمرو ادبي       آرايه هاي:  مجاز، حس آميزي، استعاره، تشبيه، كنايه را در عبارتهاي زير مشخص نماييد. 1 نمره

1)كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد             قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام

2)عالم از شور و شر عشق جز هيچ نداشت/ فتنه انگيز جهان نرگس جادوي تو بود

3)چشم هاي درشت و پرفروغش چون چشمه خشك شده، سرد و بي حالت شده بود

2)آثار مقابل از چه كساني است؟0/5 نمره سفرنامه:                 قابوس نامه:

د)قلمرو فكري

1)هر كدام از مفاهيم مقابل مرتبط با كدام بيت است؟(زندگي بخشي، بي نظير بودن، حيرت و سكوت) 0/5 نمره

1)در بن اين پرده ي نيلوفري/ كيست كند با چو مني همسري

2)گل به همه رنگ و برازندگي/ مي كند از پرتو من زندگي

3)مفهوم ابيات زير را در يك عبارت بنويسيد.1 نمره

1)سركه از دسترنج خويش و تره                   بهتر از نان دهخدا و بره

2)گفتم اين شرط آدميت نيست              مرغ تسبيح گوي و من خاموش

3)واژه ((داد)) در بيت زير به چه معناست؟ 0/5 نمره

گوش خوش مي كن ((كمال)) از وعده ي جانان و بس    زان كه من نشنيده ام كان بت كسي را داد داد

4)نويسنده ي سفر به بصره چه پيامي را براي زندگي بهتر ارائه مي دهد؟ 0/5 نمره

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 2:08